Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การปฏิสัมพันธ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

วันอาทิตย์, 01 มีนาคม 2563 12:51
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ และหมายความรวมถึง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้ชำระภาษี ทั้งนี้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศและจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) ภายในเดือนมกราคม 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำและประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 เมษายน 3. พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน 4. ผู้เสียภาษีชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค เช็คของธนาคาร หรือชำระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ภายในเดือนมิถุนายน 5. ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีก็ได้ จำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งกำหนดเวลาในการผ่อนชำระแบ่งได้ไม่เกิน 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 1. ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 2. ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 3. ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 4. ผู้เสียภาษีไม่ได้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 5. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้มีการชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน 6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชำระ และให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้ยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี 2. ภาษีป้าย ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 1.ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ภายในเดือนมกราคม – มีนาคมของทุก 2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 3. ในกรณีทีมีการโอนย้าย (เปลี่ยนแปลงเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน อัตราภาษีป้าย 1. ป้ายอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 5 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 26 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 3. ป้ายดังต่อไปนี้ - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ให้คิดอัตรา 5 บาท : ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 4. ป้าย ตาม 1 – 3 ต่อไปนี้ - มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้ายไม่เกิน 3 เดือน ให้คิดอัตรา 1,010 บาท : 1 ตารางเมตร - มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้ายเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้คิดอัตรา 1,020 บาท : 1 ตารางเมตร - มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้ายเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้คิดอัตรา 1,030 บาท : 1 ตารางเมตร - มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้ายเกิน 9 เดือนขึ้นไป ให้คิดอัตรา 1,040 บาท : 1 ตารางเมตร เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ค่าปรับและเงินเพิ่ม 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้าย เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องทำให้เงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลากำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนนับเป็น1 เดือนทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตามข้อ 1 และข้อ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต หรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงสีข้าว ปั้มน้ำมัน ร้านเสริมสวย โรงขนมจีน ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในเขตตำบลแพงใหญ่ ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่ประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีการควบคุมภายในเขตตำบลแพงใหญ่ โดยขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป 4. ค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผู้ขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ โดยขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป 5. ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงขึ้นแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นๆด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาด ผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ โดยขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ติดต่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-842222 หรือ 086-2563566 (น.ส.อุดมลักษณ์ เรกะสันต์) “ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”

ติดต่อชำระภาษี

      กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000. โทร 045-842222 แฟกซ์ 045-842222 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"

Map

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

faeebook เพจ